Europos Taryba (ET)

Europos Taryba – demokratinių valstybių tarptautinė organizacija, seniausia Europos valstybes vienijanti organizacija. Svarbu paminėti, kad Europos Taryba yra atskira organizacija ir nepriklauso Europos Sąjungos institucijų sistemai.

 

Europos žmogaus teisių konvencija ir teismas

1950 m. Europos Taryba priėmė Europos žmogaus teisių apsaugos konvenciją (EŽTK).

Konvencija – tai tarptautinė sutartis, kuria Europos Tarybos narės įsipareigoja užtikrinti konvencijoje nurodytas teises ir garantijas.

Pagrindinės šios konvencijos nuostatos:

 1. Teisė į gyvybę (1 str.)
 2. Kankinimo draudimas (2 str.)
 3. Vergovės draudimas (3 str.)
 4. Teisė į laisvę (4 str., 4-ojo protokolo 1 str.)
 5. Teisė į teisingą teismą (5, 7 str., 7-ojo protokolo 2, 3, 4 str.)
 6. Teisė į privatų gyvenimą (8 str.)
 7. Teisė į nuosavybę (8 str.)
 8. Minties, sąžinės, religijos laisvė (9 str.)
 9. Žodžio laisvė (10 str.)
 10. Susirinkimų laisvė (11 str.)
 11. Teisė į santuoką (12 str., 7-ojo protokolo 5 str.)
 12. Diskriminacijos draudimas (14 str.)
 13. Judėjimo laisvė (4-ojo protokolo 2 str.)
 14. Garantijos prieš savavališką išsiuntimą (4-ojo protokolo 2, 3, 4 ; 7-ojo protokolo 1 str.)

 

Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT ; Strasbūro teismas):

Tai tarptautinis teismas, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad valstybės, priėmusios Europos žmogaus teisių konvenciją, garantuotų joje išdėstytas žmogaus teises.

Į šį teismą gali kreiptys asmenys, nevyriausybinės organizacijos ar asmenų grupės, kurių EŽTK įtvirtintos teisės buvo pažeistos.

EŽTT nagrinėja du tipus bylų:

 1. Tarpvalstybines bylas (tarp konveciją priėmusių šalių).
 2. Individualias peticijas (EŽTK valstybė ir asmuo pažeidimo metu, priklausęs tos šalies jurisdikcijai)

 

Individualios peticijos pateikimo sąlygos:

 1. Turi būti pažeista teisė, kuri įtvirtinta Europos žmogaus teisių konvencijoje.
 2. Buvo pažeistos teisės asmens, kuris pažeidimo metu priklausė EŽTK valstybės jurisdikcijai.
 3. Pažeidimas įvyko po to, kai valstybėje įsigaliojo EŽTK ar atitinkamas jos protokolas.
 4. Peticija pateikta per 6 mėnesius nuo galutinio nacionalinio sprendimo, kurio nebegalima apskųsti (ar skundas buvo atmestas). Atkreiptinas dėmesys, kad įsigaliojus protokolui nr. 15 šis laikotarpis bus sutrumpintas iki 4 mėnesių.
 5. Peticija negali būti anoniminė.
 6. Peticija negali būti nagrinėjama kituose tarptautinėse žmogaus teisių institucijose.
 7. Peticija turi būti pagrįsta, asmuo turi būti patyręs didelę žalą.

Peticijos forma

 1. Skundas gali būti parašytas viena iš oficialių Teismo kalbų (anglų ir prancūzų) arba oficialia vienos iš Konvenciją ratifikavusių valstybių kalba.
 2. Skundas turi būti užpildytas oficialioje formoje: [nuoroda]
 3. Skunde turi būti nurodoma:
  1. Pažeidimo faktai;
  2. Konvencijoje įtvirtintos teisės, kurios buvo pažeistos;
  3. Informacija apie išnaudotas vidaus teisines priemones (sprendimų kopijos);
 4. Taip pat turite informuoti Teismą ir nurodyti priežastis, jei nenorite, kad jūsų tapatybė būtų atskleista.

 

Europos žmogaus teisių teismo struktūra:

Teisme yra tiek teisėjų, kiek ir valstybių – Konvencijos dalyvių. Nors teisėjus teikia šalys, jie yra nepriklausomi ir nešališki, savo valstybei neatstovauja.

Teisėjus renka Parlamentinė Asamblėja iš trijų šalies pateiktų kandidatų sąrašo devynerių metų kadencijai.

Taip pat teismui padeda Sekretoriatas, kurį daugiausia sudaro teisininkai iš visų valstybių narių – teisės referentai. Šie darbuotojai taip pat yra visiškai nepriklausomi.

Lietuvos atstovai teisme:

 • 1994-2004 Pranas Kūris
 • 2004-2013 Danutė Jočienė
 • 2013-dabar Egidijus Kūris

 

Europos socialinė chartija ir Europos socialinių teisių komitetas (ECSR)

1961 m. Europos Taryba priėmė Europos socialinę chartiją. Ši tarptautinė sutartis buvo koreguota 1996 m. Sutartis skirta paremti EŽTK, nustatant platesnį teisių spektrą – įtraukiant socialines ir ekonomines teises.

Pagrindės chartijos nuostatos:

 1. Teisė pasirinkti darbą (1 str.)
 2. Tinkamų darbo sąlygų garantija (2-4, 24-27 str.)
 3. Asociacijų laisvė (5-6, 21-22, 28-29 str.)
 4. Vaikų ir paauglių apsauga (7, 17 str.)
 5. Švietimo garantijos (9-10 str.)
 6. Socialinės ir medicinos garantijos (11-14, 16, 23, 30 str.)
 7. Neįgaliųjų teisinės garantijos (15 str.)
 8. Lyčių lygybė, moterų apsauga (8, 20 str.)
 9. Teisė į būstą (31 str.)
 10. Migracijos laisvė (18-19 str.)

ECSR – tai komitetas, kuris skirtas prižiūrėti Europos socialinės chartijos įgyvendinimą.

Komitetas nagrinėja kolektyvinius skundus ir į jį kreiptis gali tik specifinės organizacijos (subjektai).

Taip pat sutarties šalys privalo komitetui reguliariai pateikti ataskaitas apie chartijos įgyvendinimą. Po ataskaitos pateikimo komitetas paskelbia savo išvadas, rekomendacijas.

 

Europos komitetas ir konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (CPT):

Tai konvencija, kuri buvo priimta 1987 m. Konvencija numato komitetui teisę inspektavimo pagrindais ištirti asmenų, iš kurių atimta laisvė, priežiūrą, siekiant, jei reikia, sustiprinti tokių asmenų apsaugą nuo kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo.

CPT vizitai dažniausiai yra planiniai (maždaug kas 4 metus), tačiau jis turi teisę vizitus organizuoti nepranešus iš anksto.

Komitetas po vizitų paruošia ataskaitą ir ją pateikia atitinkamai valstybei. Ataskaitoje nurodomos rekomendacijos, komentarai, kartais prašoma daugiau informacijos. Šalys privalo atsakyti į CPT ataskaitoje pateiktas problemas.

CPT nenagrinėja individualių peticijų, tačiau asmenys komitetui gali siųsti informaciją raštu, jei mano, kad tai yra svarbu, ypač tada, kai valstybė sistemingai pažeidžia žmogaus teises.

Komitetas susideda iš tiek narių, kiek yra valstybių konvencijos dalyvių. Nariai yra nepriklausomi, savo srities profesionalai.

 

Žmogaus teisių pasitikėjimo fondas (HRTF)

Tai Europos Tarybos fondas, kuris buvo įkurtas 2008 m. Šis fondas yra skirtas finansuoti valstybių projektams, kuriais siekiama pasiekti ir užtikrinti EŽTK ir kitus žmogaus teisių standartus.

 

Žurnalizmo apsaugos ir žurnalistų saugumo platforma

Tai internetinė platforma, kurioje susitariantys partneriai skelbia pranešimus apie žodžio ir spaudos laisvės pažeidimus Europos šalyse.

Platforma nėra teisiškai įpareigojanti, tačiau ji leidžia Europos Tarybai, savo kompetencijos ribose, greičiau reaguoti į galimus žmogaus teisių pažeidimus.

 

Žmogaus teisių komisaras

Tai pareigybė, kuri skirta žmogaus teisių standartų apsaugai ir stiprinimui.

Komisaras lankosi valstybėse ir susitinka su valstybės vadovais, dažniausiai aptardamas vieną ar kelias žmogaus teisių temas. Po komisaro vizito kartais publikuojamos ataskaitos.

 

Kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje ekspertų grupė (GREVIO)

Tai grupė, kuri sukurta stebėti kaip įgyvendinama Stambulo konvencija.

GREVIO vykdo konvencijos įgyvendinimo stebėjimą, šis procesas dažniausiai vyksta raštu, kai informaciją pateikia visos suinteresuotos šalys, tačiau esant rimtam pagrindui ar esminiams žmogaus teisių pažeidimams GREVIO gali organizuoti vizitus į valstybes.

 

Kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupė (GRETA)

Ši grupė prižiūri kaip yra įgyvendinama konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis.

GRETA renkasi 3 kartus per metus ir vykdo vizitus į valstybes. Po vizito yra skelbiamos ataskaitos apie konvencijos įgyvendinimą.

 

Europos komisija prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI)

Tai institucija, kuri susideda iš nepriklausomų ekspertų, kurių pagrindinė užduotis – stebėti problemas susijusias su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu, netolerancija. Komisija rengia pranešimus ir teikia rekomendacijas valstybėms.

 

 

Šaltiniai:

 1. ET svetainė
 2. Lietuvos Vyriausybės atstovas EŽTT
 3. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
 4. Europos socialinė chartija (pataisyta)