Ombudsmenai

Ombudsmenai – valstybės pareigūnai, tiriantis skundus dėl netinkamo viešojo administravimo, žmogaus teisių pažeidimų. Šie pareigūnai yra nepriklausomi ir nešališki, jų tarnybos laikas dažniausiai ribojamas kadencijomis. Šiuo metu Lietuvoje veikia 3 ombudsmenų institucijos.

Galimybę steigti ombudsmenus numato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 73 str.:

„Piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų (išskyrus teisėjus) piktnaudžiavimo ar biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai. Jie turi teisę siūlyti teismui kaltus pareigūnus atleisti iš užimamų pareigų.
Seimo kontrolierių įgaliojimus nustato įstatymas.
Prireikus Seimas steigia ir kitas kontrolės institucijas. Jų sistemą ir įgaliojimus nustato įstatymas.“

 

Seimo kontrolieriai ir jų įstaiga

Tai įstaiga, kuri gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrina žmogaus teises ir laisves, prižiūri ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolierių įstaiga atlieka nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijas. Taip pat kontrolieriai vykdo kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Kaip nacionalinė žmogaus teisių institucija Seimo kontrolierių įstaiga atlieka žmogaus teisių stebėseną Lietuvoje ir rengia žmogaus teisių padėties ataskaitas, vykdo informacijos apie žmogaus teises sklaidą ir visuomenės švietimą žmogaus teisių klausimais, pristato žmogaus teisių padėties Lietuvoje vertinimą tarptautinėse organizacijose ir teikia joms informaciją pagal tarptautinėse sutartyse nustatytus įsipareigojimus, teikia siūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, siekia nacionalinių teisės aktų suderinimo su tarptautiniais įsipareigojimais žmogaus teisių srityje, inicijuoja tyrimus dėl esminių žmogaus teisių problemų.

Kiekvienas fizinis, juridinis asmuo, kita organizacija turi teisę pateikti skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Kontrolierius, atlikęs tyrimą, gali kreiptis į prokuratūrą, teismą, siūlyti keisti sprendimus, siūlyti atlyginti žalą, teikti kitus siūlymus ir pastabas.

Siekdami užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ar baudimui, Seimo kontrolieriai prevencijos tikslais nuolat lankosi laisvės apribojimo vietose. Vykdant šią funkciją kontrolieriai gali laisvai patekti į laisvės apribojimo vietas, laisvai bendrauti su ten esančiais asmenimis. Kontrolieriai teikia rekomendacijas kaip pagerinti elgesį su asmenimis, kurių laisvė apribota, šių asmenų laikymo sąlygas, taip pat kaip užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ar baudimui. Įstaigos, kurioms buvo skirtos rekomendacijos, privalo jas išnagrinėti ir apie sprendimą pranešti kontrolieriams.

Taip pat Seimo kontrolieriai kasmet pateikia Seimui metų veiklos ataskaitą. Ji skelbiama viešai.

Seimo kontrolieriuimi gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio darbo stažą. Seimo Pirmininko teikimu Seimas skiria 2 Seimo kontrolierius 5 metų kadencijai. Seimas skiria vieną Seimo kontrolierių valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti ir vieną Seimo kontrolierių savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti.

 

Lygių galimybių kontrolierius ir jo tarnyba

Tai tarnyba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo ir Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos priežiūrą.

Viena pagrindinių šios tarnybos funkcijų – tirti gaunamus skundus, susijusius su diskriminacija. Kiekvienas fizinis, juridinis asmuo, kita organizacija turi teisę pateikti lygių galimybių kontrolieriui skundą dėl lygių galimybių pažeidimo.

Kontrolierius, atlikęs tyrimą, turi teisę kreiptis į teismą, skirti įspėjimus, teikti rekomendacijas. Kontrolieriaus sprendimas turi būti nagrinėjamas institucijos, kuriai jis skirtas. Ši institucija turi atsakyti kontrolieriui apie veiksmus, kurių institucija imsis.

Taip pat kontrolierius atlieka nepriklausomus tyrimus, susijusius su diskriminacijos atvejais, ir nepriklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas, skelbia nepriklausomas ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas bet kokiais su diskriminacija susijusiais klausimais, taip pat pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų, vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą.

Lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio darbo stažą. Lygių galimybių kontrolierių penkeriems metams skiria Seimas. Tas pats asmuo lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius ir jo įstaiga

Tai įstaiga, kuri vykdo vaiko teisių ir jo teisėtų interesų užtikrinimo ir apsaugos priežiūrą ir kontrolę, tiria vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimo atvejus, siekia gerinti vaiko teisių apsaugos padėtį Lietuvoje.

Viena pagrindinių kontrolieriaus funkcijų – tirti gaunamus skundus ir atlikti tyrimus. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius tiria pareiškėjų skundus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo, dėl kurių pažeidžiamos ar gali būti pažeistos vaiko teisės ar jo teisėti interesai, taip pat skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo vaiko teisių apsaugos srityje. Vaikas pats gali kreiptis į vaiko teisių apsaugos kontrolierių ir jam taikomi palengvinti skundo formos reikalavimai. Atlikus tyrimą kontrolierius turi teisę teikti siūlymus, įspėti, apie pažeidimus pranešti Respublikos Prezidentui, Seimui ar Ministrui Pirmininkui.

Taip pat kontrolierius gali informuoti apie teisės aktų pažeidimus arba teisės (administracinių) aktų trūkumus, prieštaravimus ar spragas, jis koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų veiksmus sprendžiant su vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir užtikrinimu susijusius klausimus bei skatinti bendradarbiavimą tarp žinybų.

Be to, kontrolierius kasmet pateikia Seimui metų veiklos ataskaitą. Ji skelbiama viešai.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriumi gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis teisės aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio darbo stažą. Kontrolierių penkeriems metams skiria Seimas

 

Šaltiniai: